June 3, 2024

Kushtet e kontratës

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS 1. Objekti i Kontratës 1.1.Objekt i kontratës për shërbime është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të palëve kontraktuese lidhur me […]